Hồ sơ Ứng viên & Hồ sơ Báo cáo Tài chính Chiến dịch

Cuộc Bầu cử ngày 1 tháng 5 năm 2021 - Ứng cử viên cho các Vị trí 1, 3, 5 và 7 của Hội đồng Thành phố

Thời gian nộp hồ sơ ứng viên: Ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 12 tháng 2 năm 2021
Tiếp nhận đơn đăng ký từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
    

Hội đồng Thành phố, Vị trí 1

Tên Tên Đơn xin Thủ quỹ Chiến dịch Báo cáo Tài chính Chiến dịch
Tito Rodriguez Đơn xin Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch Quy tắc Thực hành Chiến dịch Công bằng

Hội đồng Thành phố, Vị trí 3

Tên Tên Đơn xin Thủ quỹ Chiến dịch Báo cáo Tài chính Chiến dịch
Suzy Compton Đơn xin Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch  

Hội đồng Thành phố, Vị trí 7

Tên Tên Đơn xin Thủ quỹ Chiến dịch Báo cáo Tài chính Chiến dịch
Kelvin Deupree Đơn xin Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch Quy tắc Thực hành Chiến dịch Công bằng