Các Cuộc Bầu cử

Các Cuộc Bầu cử Thành phố

Thư ký Thành phố đóng vai trò là Trưởng ban Bầu cử của Thành phố North Richland Hills và chịu trách nhiệm tiến hành tất cả các cuộc bầu cử của Thành phố theo quy định của Bộ luật Bầu cử của Tiểu bang Texas. Các cuộc bầu cử thành phố được tổ chức vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 5 hàng năm, theo sự cho phép của luật tiểu bang.

Hội đồng Thành phố North Richland Hills bao gồm một thị trưởng và bảy thành viên hội đồng. Trong khi có bảy vị trí trong hội đồng, những vị trí đó không được chia thành các khu vực địa lý. Mỗi thành viên Hội đồng đều được bầu chọn theo quy mô lớn và đại diện cho toàn thể cộng đồng. Thị trưởng và các thành viên Hội đồng ở các Vị trí 2, 4 và 6 được bầu vào các năm chẵn. Các thành viên hội đồng ở các Vị trí 1, 3, 5 và 7 được bầu vào các năm lẻ.

Tranh Cử

Nếu muốn tìm hiểu cách trở thành ứng cử viên, vui lòng truy cập trang này.

Các Cuộc Bầu cử Tương lai

 • Thị trưởng và các Vị trí Hội đồng 2, 4 và 6 được bầu vào các năm chẵn vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 5.
 • Các Vị trí Hội đồng 1, 3, 5 và 7 được bầu chọn vào các năm lẻ, vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 5.
 1. City Secretary's Office


  Physical Address
  4301 City Point Drive
  Second Floor
  North Richland Hills, TX 76180

  Mailing Address
  P.O. Box 820609
  North Richland Hills, TX 76182-0609

  Fax: 817-427-6016