Tranh Cử

Tiêu chuẩn Quy định

Dưới đây là các yêu cầu được nêu trong Hiến chương Thành phố và Bộ luật Bầu cử.  Vào ngày bầu cử, mỗi thành viên hội đồng và thị trưởng phải: 

 • là công dân Hoa Kỳ;
 • ít nhất 21 tuổi;  
 • là một cử tri đã đăng ký, đủ tiêu chuẩn của Tiểu bang Texas; 
 • cư trú, và sẽ cư trú ít nhất một năm trước cuộc bầu cử mà người đó là ứng cử viên, trong giới hạn chung của North Richland Hills;
 • không nợ bất cứ khoản thuế nào hoặc trách nhiệm pháp lý khác với Thành phố;
 • không bị loại bởi bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ mục nào khác của Hiến chương Thành phố;
 • chưa từng được xác định theo phán quyết cuối cùng của một tòa án thực hành quyền chứng thực di chúc là:
  • hoàn toàn mất khả năng trí tuệ; hoặc
  • mất khả năng trí tuệ một phần và không có quyền bỏ phiếu;
 • chưa từng bị kết án vì một trọng tội mà từ đó người này đã không được ân xá hoặc được tha tội do những khuyết tật đó;
 • đáp ứng các yêu cầu về tư cách hội đủ điều kiện khác theo quy định của pháp luật đối với chức vụ đó.

Một thành viên hội đồng không còn đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào được quy định trong mục này, hoặc bất kỳ mục nào khác trong Hiến chương Thành phố, hoặc bị kết án trọng tội trước hoặc khi còn đương chức, sẽ bị tước chức ngay lập tức.

Không một thành viên hội đồng nào được nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào khác ngoại trừ Công Chứng viên, thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia hoặc bất kỳ Lực lượng Dự bị Quân sự nào, hoặc một thành viên đã nghỉ hưu của Dịch vụ Vũ trang.

Đơn đăng ký

Theo luật tiểu bang, Văn phòng Thư ký Thành phố sẽ tiếp nhận đơn đăng ký từ những người đủ tiêu chuẩn muốn tranh cử vào một chức vụ dân cử trong "thời hạn nộp hồ sơ".  


Mỗi đơn xin chỗ trên lá phiếu sẽ phải kèm theo lệ phí nộp đơn là $150 hoặc một đơn thỉnh cầu để tên của ứng cử viên được đưa vào lá phiếu.Đơn thỉnh cầu đó phải được ký bởi ít nhất 150 cử tri đủ tiêu chuẩn của Thành phố.
 

 

Thời gian Nộp hồ sơ - Cuộc Bầu cử Đặc biệt để điền vị trí còn bỏ trống

 Cuộc Bầu cử Đặc biệt ngày 8 tháng 11 năm 2022 - Vị trí 5 (điền vị trí còn bỏ trống)
Ngày đầu tiên nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu.
 Ngày 26 tháng 7 năm 2022
Ngày cuối cùng nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu: Ngày 25 tháng 8 năm 2022

Trong "thời hạn nộp hồ sơ", những người đủ tiêu chuẩn có thể nộp hồ sơ với tư cách là ứng cử viên từ 8 giờ sáng đến *5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, tại Văn phòng Thư ký Thành phố ở Tòa Thị Chính, 4301 City Point Drive.  

* Văn phòng Thư ký Thành phố sẽ mở cửa cho đến 6 giờ chiều vào ngày cuối cùng trong thời hạn nộp hồ sơ [Bộ luật Bầu cử, Mục 201.054(f)]

Các Cuộc Bầu cử Tương lai


Thị trưởng và các Vị trí Hội đồng 2, 4 và 6 tiếp theo sẽ  được bầu vào tháng 5 trong các năm chẵn (thứ Bảy đầu tiên của tháng 5).

 • Ngày 4 tháng 5 năm 2024
 • Ngày 2 tháng 5 năm 2026

Các Vị trí Hội đồng 1, 3, 5 và 7 tiếp theo sẽ được bầu vào tháng 5 trong các năm lẻ (thứ Bảy đầu tiên của tháng 5).

 • Ngày 6 tháng 5 năm 2023
 • Ngày 3 tháng 5 năm 2025
 • Ngày 1 tháng 5 năm 2027
 Các địa điểm bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử sẽ được chia sẻ khi có sẵn. 

Liên hệ 

 Để biết thêm thông tin về các cuộc bầu cử Thành phố, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số 817-427-6060.