Running for Office

Yêu cầu

Dưới đây là các yêu cầu được nêu trong Hiến chương Thành phố và Bộ luật Bầu cử. Vào ngày bầu cử, mỗi thành viên hội đồng và thị trưởng sẽ:
o   là công dân Hoa Kỳ;
o   ít nhất 21 tuổi;
o   là một cử tri đã đăng ký, đủ tiêu chuẩn của Tiểu bang Texas;
o   cư trú, và sẽ cư trú ít nhất một năm trước cuộc bầu cử mà người đó là ứng cử viên, trong giới hạn chung của North Richland Hills;
o   không nợ bất cứ khoản thuế nào hoặc trách nhiệm pháp lý khác với Thành phố;
o   không bị loại bởi bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ mục nào khác của Hiến chương Thành phố;
o   chưa từng được xác định theo phán quyết cuối cùng của một tòa án thực hành quyền chứng thực di chúc là:
o   hoàn toàn mất khả năng trí tuệ; hoặc
o   mất khả năng trí tuệ một phần và không có quyền bỏ phiếu;
o   chưa từng bị tuyên án trọng tội mà từ đó người này đã không được ân xá hoặc được tha tội vì những khuyến tật đó;
o   đáp ứng các yêu cầu về tư cách hội đủ điều kiện khác theo quy định của pháp luật đối với chức vụ đó.

Một thành viên hội đồng không còn đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào được quy định trong mục này, hoặc bất kỳ mục nào khác trong Hiến chương Thành phố, hoặc bị kết án trọng tội trước hoặc khi còn đương chức, sẽ bị tước chức ngay lập tức.

Không một thành viên hội đồng nào được nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào khác ngoại trừ Công Chứng viên, thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia hoặc bất kỳ Lực lượng Dự bị Quân sự nào, hoặc một thành viên đã nghỉ hưu của Dịch vụ Vũ trang.

Đơn xin

Theo luật tiểu bang, Văn phòng Thư ký Thành phố sẽ tiếp nhận đơn xin từ những người đủ tiêu chuẩn mà muốn tranh cử vào một chức vụ dân cử trong "thời hạn nộp đơn".

Mỗi
đơn xin chỗ trên lá phiếu sẽ phải kèm theo lệ phí nộp đơn là $150 hoặc một đơn thỉnh cầu để tên của ứng cử viên được đưa vào lá phiếu. Đơn thỉnh cầu đó sẽ được ký bởi ít nhất 150 cử tri đủ tiêu chuẩn của Thành phố. Các biểu mẫu bổ sung mà ứng cử viên có thể sử dụng trong chiến dịch có tại đây. Cũng có thể tải xuống tập tài liệu ứng cử viên.

 

Thời hạn Nộp hồ sơ

Luật tiểu bang xác định thời hạn nộp đơn là:

Ngày đầu tiên nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu - ngày thứ 108 trước cuộc bầu cử
Ngày cuối cùng nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu - ngày thứ 78 trước cuộc bầu cử

Trong "thời hạn nộp hồ sơ", những người đủ tiêu chuẩn có thể nộp hồ sơ với tư cách ứng cử viên từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ, tại Văn phòng Thư ký Thành phố ở City Hall, 4301 City Point Drive.

 Ngày 1 tháng 5 năm 2021 Tổng Tuyển cử - Hội đồng Thành phố, Vị trí 1, 3, 5 và 7
 Ngày đầu tiên nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu: Ngày 13 tháng 1 năm 2021
Ngày cuối cùng nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu: February 12, 2021


Các Cuộc Bầu cử Tương lai


Thị trưởng và các Vị trí Hội đồng 2, 4 và 6 tiếp theo sẽ được bầu vào tháng 5 trong các năm chẵn (thứ Bảy đầu tiên của tháng 5).

  • Ngày 7 tháng 5 năm 2022
  • Ngày 4 tháng 5 năm 2024
  • Ngày 2 tháng 5 năm 2026
Các Vị trí Hội đồng 1, 3, 5 và 7 tiếp theo sẽ được bầu vào tháng 5 trong các năm lẻ (thứ Bảy đầu tiên của tháng 5).

  • Ngày 6 tháng 5 năm 2023
  • Ngày 3 tháng 5 năm 2025
  • Ngày 1 tháng 5 năm 2027
Xem các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.

Contact


Để biết thêm thông tin về các cuộc bầu cử Thành phố, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số 817-427-6060.