Kết quả Bầu cử

Cuộc bầu cử Đặc biệt ngày 8 tháng 11 năm 2022

 

Sau khi các phòng phiếu đóng cửa lúc 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử, Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant sẽ công bố kết quả bầu cử và tổng số tích lũy không chính thức khi các trung tâm bỏ phiếu báo cáo cho các trạm đếm phiếu của ban Bầu cử Quận Tarrant.  Trang mạng của Quận Tarrant sẽ được cập nhật khoảng 30 đến 45 phút một lần, bắt đầu từ khoảng 8 giờ 30 tối   

Tổng tích lũy không chính thức cho tất cả các địa điểm được đăng lên  trang mạng của quận.  Kết quả không chính thức không bao gồm tất cả các phiếu bầu tạm thời và khiếm diện.  

Trang này sẽ được cập nhật với kết quả bầu cử để bao gồm:

  • tổng số phiếu đã bầu; 
  • tổng số phiếu đã bầu cho mỗi ứng cử viên hoặc ủng hộ hay phản đối mỗi dự luật; 
  • tổng số phiếu đã bầu trực tiếp vào Ngày Bầu cử; 
  • tổng số phiếu đã bầu trực tiếp hoặc qua thư trong thời gian bỏ phiếu sớm; và 
  • tổng số phiếu bầu tạm thời đã bầu được đếm và chưa được đếm. 

Hội đồng Thành phố sẽ xem xét các kết quả chính thức trong giai đoạn xem xét (từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 11), một ngày sẽ được xác định sau.