Biểu mẫu cho Ứng cử viên

Biểu mẫu cho Ứng cử viên

Đơn đăng ký - Lời tuyên thệ trung thành được bao gồm trong biểu mẫu này và phải được công chứng. Ngày 26 tháng 7 năm 2022 là ngày đầu tiên nộp đơn xin chỗ trên lá phiếu cho Cuộc Bầu cử Đặc biệt ngày 8 tháng 11 năm 2022. Đơn đăng ký phải được nộp tại văn phòng Thư ký Thành phố không muộn hơn 6 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022. Xin lưu ý rằng đơn đăng ký có một mục dành cho địa chỉ email của quý vị. Email của quý vị là tùy chọn, nhưng hãy nhớ rằng các đơn đăng ký ứng cử viên được cung cấp cho công chúng và sẽ được tải lên trang mạng của Thành phố.

Phí Nộp đơn hoặc Đơn thỉnh cầu. Điều V, Mục 5 của Hiến chương Thành phố yêu cầu đơn đăng ký của ứng cử viên phải kèm theo lệ phí nộp đơn là $150 hoặc kèm theo đơn thỉnh cầu có chữ ký hợp lệ của ít nhất 150 cử tri đã đăng ký tại Thành phố North Richland Hills. 

Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch (Biểu mẫu CTA) và Hướng dẫn Thực hiện.  Biễu mẫu CTA cần được nộp cho Văn phòng Thư ký Thành phố. Xin lưu ý rằng theo Luật Texas, quý vị phải chỉ định một Thủ Quỹ Chiến Dịch trước khi mọi khoản tiền có thể được chi tiêu hoặc các khoản đóng góp cho chiến dịch được chấp nhận (điều này bao gồm cả phí nộp đơn). Quý vị có thể tự chỉ định mình làm Thủ quỹ.

  • Có một lựa chọn về báo cáo được sửa đổi ở mặt sau của biểu mẫu. Các ứng cử viên không có ý định chấp nhận hơn $940 đóng góp vận động chính trị hoặc chi tiêu nhiều hơn $940 chi phí vận động chính trị (không bao gồm phí nộp đơn) có thể chọn báo cáo theo lịch trình báo cáo sửa đổi.
    • Các ứng cử viên báo cáo theo lịch trình được sửa đổi không bắt buộc phải nộp báo cáo trước cuộc bầu cử (đến hạn 30 ngày và 8 ngày trước cuộc bầu cử) hoặc báo cáo bầu cử quyết định chung cuộc.
    • Việc lựa chọn báo cáo sửa đổi vẫn yêu cầu quý vị nộp báo cáo bán niên (ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 1). Nếu chọn báo cáo sửa đổi, quý vị cần phải nộp một Báo cáo Tài chính Chiến dịch Ứng cử viên/Người giữ Chức vụ – Chỉ định Báo cáo Cuối cùng, sau cuộc bầu cử, để được miễn các nghĩa vụ báo cáo.

Sửa đổi: Bổ nhiệm Thủ quỹ Chiến dịch của Ứng cử viên (Biểu mẫu ACTA) và Hướng dẫn Thực hiện. Sử dụng biểu mẫu này để thay đổi thông tin đã được báo cáo trước đó trên Biểu mẫu CTA và để làm lại lựa chọn báo cáo của quý vị theo lịch trình sửa đổi.

Bộ Quy tắc Thực hành Chiến dịch Công bằngChương 258, Bộ luật Bầu cử, Đạo luật Thực hành Chiến dịch Công bằng từ Ủy ban Đạo đức Texas. Việc đăng ký vào Bộ quy tắc này mang tính tự nguyện. Nếu chọn đăng ký biểu mẫu Bộ quy tắc, quý vị cần nộp biểu mẫu này cho Văn phòng Thư ký Thành phố. Xin lưu ý rằng một ứng cử viên đã nộp bản sao của biểu mẫu này có thể chỉ ra điều đó trên phần vận động chính trị trong một biểu mẫu được xác định bởi Ủy ban Đạo đức. Các nguồn thông tin bổ sung do Ủy ban Đạo đức Texas chuẩn bị mà quý vị có thể thấy hữu ích bao gồm:

Báo cáo Tài chính Chiến dịch của Ứng cử viên/Người giữ Chức vụ- Biểu mẫu C/OH và Hướng dẫn Thực hiện.Báo cáo này sẽ được nộp tại văn phòng Thư ký Thành phố vào những ngày được nêu rõ trong danh sách các ngày quan trọng.  Hướng dẫn này cung cấp những giải thích chi tiết về cách hoàn thành báo cáo tài chính chiến dịch và các thời hạn nộp báo cáo trước cuộc bầu cử.  Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc sau khi xem hướng dẫn, vui lòng liên hệ với Ủy ban Đạo đức Texas, vì họ chịu trách nhiệm giải thích Luật Tài chính Chiến dịch (Tiêu đề 15) theo số 512.463.5800 hoặc truy cập trang mạng của họ (www.ethics.state.tx.us).

  • Ứng cử viên có thể nộp bản báo cáo đã sửa đổi nếu họ không có kế hoạch chi tiêu hoặc nhận nhiều hơn $940,00.  Biểu mẫu này nằm ở trang hai về việc bổ nhiệm thủ quỹ chiến dịch của ứng cử viên. Tuyên bố sẽ được nộp không muộn hơn ngày thứ 30 trước cuộc bầu cử. Ứng cử viên nộp tờ tuyên bố không bắt buộc phải nộp báo cáo trước khi bầu cử, trừ khi ứng cử viên vượt quá $940.00.

Bản Tuyên thệ Chỉnh sửa/Sửa đổi cho Ứng cử viên/Người giữ chức vụ-Biểu mẫu COR-C/OH.Biểu mẫu này sẽ được hoàn thành khi một ứng cử viên gửi báo cáo tài chính chiến dịch của ứng cử viên/người giữ chức vụ đã được sửa đổi. (Xem hướng dẫn ở mặt sau của biểu mẫu.)